kosten, vergoeding en afhandeling

Vragen?
Cliënten die bij mij in behandeling zijn of gaan komen, kunnen met vragen steeds contact met mij opnemen.

 

Belangrijkste boodschappen op deze pagina:

 • Afhankelijk van je basisverzekering wordt 60% – 100% van de behandeling bij Nienke Stienstra vergoed.
 • Je vind hier een overzicht van alle polissen en hun vergoedingen in 2021 en 2022.

 

Kosten van behandeling: 

 • De wijze waarop de factuur van behandeling in de GGZ wordt vastgesteld, wordt volledig voorgeschreven door de overheid.
 • Per 1 januari 2022 treedt binnen de Nederlandse GGZ een geheel nieuwe manier in werking van het berekenen van de kosten van een behandeling: het Zorgprestatiemodel. Dit model vervangt de Diagnose-Behandel-Combinatie systematiek (DBC). Hieronder op deze pagina wordt beschreven wat het Zorgprestatiemodel inhoudt voor de kosten van behandeling in mijn praktijk. Ook vindt je uitleg over de vergoeding en afhandeling van de factuur.
 • Op deze pagina vind je uitleg erover hoe tot en met 31 december 2021 werd gewerkt met de DBC-systematiek in mijn praktijk .

 

Het Zorgprestatiemodel vanaf 01-01-2022
Per 31-12-2021 werd het bestaande DBC-model (Diagnose Behandel Combinatie) landelijk afgeschaft. Op die datum worden alle lopende DBC’s gesloten en gefactureerd.

Per 1 januari 2022 wordt in Nederland een nieuw bekostigingsstelsel ingevoerd voor de GGZ. Het wordt genoemd het ‘Zorgprestatiemodel’. Meer informatie voor cliënten staat in deze folder. Alle tarieven en procedures van het Zorgprestatiemodel zijn door de overheid vastgesteld.

In het Zorgprestatiemodel wordt elk contactmoment afzonderlijk gefactureerd. Dit geldt zowel voor een gesprek op de praktijk, een telefonisch gesprek of voor contact per mail. Wanneer op een dag meerdere contactmomenten hebben plaatsgevonden, dan wordt de totale tijdsduur opgeteld en verwerkt in één factuur. Nienke Stienstra zal per maand een verzamelfactuur opstellen.

Een verplichte procedure binnen het Zorgprestatiemodel is de zorgvraagtypering. Hiertoe dient voorafgaand aan de behandeling een vragenlijst te worden ingevuld over het functioneren van de cliënt. De zorgvraagtypering is uitsluitend bedoeld voor de doorontwikkeling van het Zorgprestatiemodel en heeft geen consequenties voor de cliënt.

 

Tarieven
Conform het Zorgprestatiemodel zijn in mijn praktijk de volgende variabelen relevant voor de vaststelling van het tarief van een consult:

 • De duur van het contact
 • De aard van het contact: diagnostiek of behandeling
 • De complexiteit van de problematiek en de geleverde zorg.

 

De tarieven die relevant zijn voor de praktijk van Nienke Stienstra vind je hieronder op een rijtje gezet.

duur behandeling
laag-complex
behandeling
hoog-complex
diagnostiek
laag-complex
diagnostiek
hoog-complex

0 – 15 min

€ 37,36 € 47,25 € 46,99 € 60,61

15 – 30 min

€ 66,70 € 83,69 € 81,02 € 103,38

30 – 45 min.

€ 114,16 € 140,49 € 135,37 € 167,85

45 – 60 min.

€ 162,21 € 198,69 € 189,47 233,18

60 – 75 min.

€ 191,83 € 236,41 € 216,23 € 268,31

75 – 90 min.

€ 235,89 € 290,92 € 263,10 € 326,74

90 – 120. min.

€ 288,31 € 355,44 € 322,80 € 400,69
Vanaf 120 min. € 422,88 € 522,91 € 463,40 € 577,63

 

 

Vergoeding

 • Nienke Stienstra is ermee gestopt contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Behandeling binnen zijn praktijk geldt daarom als ‘niet-gecontracteerde zorg’.
 • GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Uitsluitend je basisverzekering is relevant voor de hoogte van de vergoeding. Het maakt dus voor de vergoeding van de factuur niet uit of je een aanvullende verzekering hebt afgesloten.
 • De hoogte van de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg verschilt per basisverzekering. Sommige polissen vergoeden de factuur volledig, andere vergoeden een percentage tussen de 60-100%. Via deze links vind je voor 2021 en 2022 welke polis welk percentage van de factuur vergoedt bij niet-gecontracteerde zorg.
 • Het deel van de factuur dat de verzekeraar niet vergoedt, komt voor de rekening van de cliënt.

 

Afhandeling
De financiële afhandeling van niet-gecontracteerde zorg verloopt anders dan bij gecontracteerde zorg. Doordat Nienke Stienstra niet-gecontracteerde zorg biedt, verloopt de verrekening van de kosten van behandeling als volgt:

 • Aan het einde van de maand wordt een factuur opgesteld. Deze ontvang je per post of per mail thuis.
 • Om vergoeding te ontvangen dien je de factuur zelf te declareren bij je zorgverzekeraar.
 • Het bedrag op de factuur maak je over naar Nienke Stienstra. Het rekeningnummer staat vermeld op de factuur.
 • De termijn voor betaling is 1 maand na ontvangst van de factuur. Zorgverzekeraars storten meestal binnen 10 dagen na declaratie hun vergoeding op je rekening.

 

Annuleren
Afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voorafgaand aan een gesprek. Voor het het niet nakomen van een afspraak of annulering binnen 24 uur wordt 50 euro in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet gedeclareerd worden bij je zorgverzekeraar.

 

Waarom niet-gecontracteerde GGZ-zorg?
Contract-vrij werken maakt het mogelijk om samen met cliënten te blijven bepalen hoe lang een behandeling duurt. De aandacht kan bovendien gericht bijven op de kwaliteit van de zorg, niet op de administratie. Zie ook een artikel van de consumentenbond hierover, gepubliceerd december 2016. Op de website de contractvrije psycholoog.nl kan je meer lezen over de afwegingen van psychiaters en psychologen om niet-gecontracteerd te werken.

 

Wat is het verschil tussen gecontracteerde zorg en niet-gecontracteerde zorg?
Bij gecontracteerde zorg heeft de behandelaar een contract afgesloten met de zorgverzekeraar van de client. De behandelaar declareert direct bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt vervolgens deze factuur aan de zorgverlener. De client heeft doorgaans geen kosten aan de behandeling, behalve de verrekening met het eigen risico door de zorgverzekeraar. De behandelaar wordt op straffe van boetes gedwongen zijn praktijkvoering te voegen naar de eisen van de zorgverzekeraar. Niet iedereen ervaart deze eisen als een stimulans van de kwaliteit van zorg. Daarbij staan sommige zorgverzekeraars aan de behandelaar slechts enkele kortdurende behandelingen toe per jaar.
Bij niet-gecontracteerde zorg heeft de behandelaar geen contract afgesloten met de zorgverzekeraar van de cliënt. De cliënt declareert zelf de factuur bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt een percentage van de factuur aan de cliënt. Het percentage van de factuur dat wordt vergoed, hangt af van de polis van de cliënt. Het deel dat niet wordt vergoed, wordt door de cliënt zelf opgebracht. De factuur wordt door de cliënt zelf  betaald aan de behandelaar. Tenzij vooraf afspraken zijn gemaakt tussen behandelaar en cliënt over verrekening middels een akte van cessie.

 

Wat is het verschil tussen een natura-, restitutie- of gecombineerde polis?

 • Een polis is ofwel een natura-polis, een restitutie-polis, of een gecombineerde polis.
 • Bij niet-gecontracteerde zorg hangt de hoogte van de vergoeding samen met het type polis. Bij een natura-polis wordt minder vergoed dan bij een restitutie-polis. De hoogte van vergoeding bij een combinatie-polis zit daar tussen in. De hoogte van de vergoeding ligt in alle gevallen tussen de 60-100% van de factuur.
 • Bij gecontracteerde zorg wordt de behandeling doorgaans tot 100% vergoed.

 

Kan ik overstappen naar een polis die de factuur 100% vergoedt

 • Zorgverzekeraars hebben een aanname-plicht voor aanmelding voor een restitutie-polis.
 • Je kan aan het eind van elk jaar overstappen naar een restitutie-polis die je behandeling geheel vergoedt.

NB: Sommige polissen die 100% van de factuur vergoeden zijn goedkoper dan andere polissen die een lager percentage van de factuur vergoeden.

 

Wordt bij GGZ het eigen risico verrekend? 

 • Het eigen risico in de basisverzekering geldt ook voor GGZ.
 • Het eigen risico in de basisverzekering was in 2019 minimaal 385 euro. Ook in 2020 is het eigen risico tenminste 385 euro.

 

Wat kenmerkt Basis GGZ?

 • De basis GGZ biedt ruimte voor een beperkt aantal sessies, maximaal ongeveer 10.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de verwijzer om te bepalen of hij je verwijst naar de Basis GGZ of de Specialistische GGZ.

 

Wat kenmerkt Specialistische GGZ?

 • De criteria voor verwijzing naar Specialistische GGZ zijn strenger dan voor verwijzing naar Basis GGZ.
 • Er is geen limiet gesteld aan het aantal sessies van een behandeling in het kader van Specialistische GGZ.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de verwijzer om te bepalen of hij je verwijst naar de Basis GGZ of de Specialistische GGZ.
 • Het staat je vrij om met mij te overleggen of je in aanmerking komt voor Specialistische GGZ.

 

Kan ik een reiskostenvergoeding krijgen?
Vergoeding van reiskosten naar onze praktijk valt onder de basisverzekering. Bekijk voor meer informatie deze website van Zorginstituut Nederland.